ผู้มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียน

 1. ผู้ประกอบการ  ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่
   1.1 ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่มีรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี
   1.2 ผู้ประกอบการซึ่งมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้เตรียมการเพื่อประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อสินค้าหรือรับบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ก่อสร้างโรงงาน ติดตั้งเครื่องจักร
   1.3 ผู้ส่งออกซึ่งประสงค์ที่จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
แบบที่ใช้ ประกอบการยื่น  ได้แก่

แบบภ.พ.01 คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

 2. ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กำหนดในมาตรา 81/3 แห่งประมวลรัษฎากร และประสงค์ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่
  2.1 ผู้ประกอบการขายสินค้าที่มิใช่การส่งออก หรือการให้บริการ ตามมาตรา 81(1) (ก) ถึง (ฉ)
  2.2 ผู้ประกอบการที่มีรายรับไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี
แบบที่ใช้ ประกอบการยื่น ได้แก่
(1) แบบ ภ.พ.01.1 คำขอแจ้งใช้สิทธิ์เพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
(2) แบบภ.พ.01 คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
      สามารถยื่นจดทะเบียนได้ในวันเดียวกันกับวันที่ยื่นแบบภ.พ.01.1
     ยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ยื่น ภ.พ.01.1

หลักฐานและ เอกสาร การขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)

เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

1. สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 1 เดือน และใบสำคัญการจดทะเบียน เซ็นรับรองประทับตรา
2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการตามอำนาจในหนังสือรับรอง
3. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (กรณีเป็นบริษัท) และ บัญชีผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
4. สำเนารายงานการประชุมและข้อบังคับ(ถ้ามี) กรณีเป็นบริษัท
5. สำเนาสัญญาเช่า(กรณีเช่า)ผู้ให้เช่าต้องทำสัญญาเช่าในนามนิติบุคคล และต้องติดอากรให้เรียบร้อย (1,000 ละ 1 บาท/เดือน/ปี) หรือหนังสือยินยอมจากเจ้าบ้านหรือเจ้าของ (ในกรณีที่ไม่มีเจ้าบ้าน)ของสถานที่ตังประกอบการ พร้อมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น สัญญาซื้อขาย ,โฉนดที่ดิน
6. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีไม่อาจมาด้วยตัวเอง)
7. แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.01)
8. สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ประกอบการ
9. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมหรือผู้ให้เช่าแล้วแต่กรณี

สนใจบริการ ติดต่อได้ที่

065-398-9149 , 065-394-2669
รับทำบัญชีสุพรรณบุรี
sutiranan.add@gmail.com , nus.eang@gmail.com

          รับทำบัญชีกำแพงแสน          รับทำบัญชีนครปฐม

มีปัญหาโทรหาเราสิคะ ปรึกษาฟรีทุกกรณี

ใครที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)? 

    กฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการที่มีการขายสินค้าหรือบริการเกิน 1.8 ล้านบาท / ปี
ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบบริษัทหรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบบริษัท ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  เมื่อรายได้จากการประกอบธุรกิจเกินกว่า 1.8 ล้านบาท การจดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือสิ่งที่ไม่ควรลืม

ภาษีมูลค่าเพิ่มVat เก็บจากใคร ? และใครมีหน้าที่จ่าย?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat ) เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้บริโภค  “ผู้บริโภคเป็นคนจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม” ผู้ให้บริการหรือผู้ขาย ไม่ต้องจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat)

ใครที่ถือว่าเป็นผู้บริโภค?

ผู้บริโภค คือ ผู้ซื้อ หรือ ผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือ ผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เสียค่าตอบแทนก็ตาม

ใครเป็นผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ?

ผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ไม่ต้องเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) คือ ผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) แล้วนั่นเอง ซึ่งเป็นได้ทั้งรูปแบบ นิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนฯ  บุคคลธรรมดา เช่น ร้านค้าข้างทางหรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ไม่ได้เปิดบริษัท แต่ว่ายอดขายเกิน 1.8 ล้านบาทก็ต้องจด VAT   

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)

   เป็นภาษีที่เก็บจากการขายสินค้าและบริการ (ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้บริการหรือผู้นำเข้า) ซึ่งสามารถอำนวยรายได้ให้แก่ประเทศตามเป้าประสงค์ จึงเป็นภาษีที่ได้รับความนิยมจากหลายประเทศทั่วโลก

รับทำบัญชี