ความแตกต่างระหว่าง ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป กับ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ใบกำกัยภาษีเต็มรูป

ความแตกต่างระหว่าง ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป กับ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

 

 ใบกำกับภาษี คืออะไร ?

 ใบกำกับภาษี (Tax invoice)  คือ เอกสารที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องออกให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ในการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกครั้ง และต้องจัดทำในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น มิฉะนั้นจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน และต้องเสียเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบกำกับภาษีใบกำกับภาษี ยังหมายความรวมถึง  ใบกำกับภาษีอย่างย่อ  ใบเพิ่มหนี้  ใบลดหนี้ ด้วย

 ใบกำกับภาษีมีทั้งประเภทแบบเต็มรูป และแบบอย่างย่อ ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะมีสิทธิออกใบกำกับภาษีแบบใด ขึ้นอยู่กับลักษณะของการประกอบกิจการ

 ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

 ผู้ประกอบการจดทะเบียนอยู่ในบังคับจะต้องออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (เว้นแต่ผู้ประกอบกิจการค้าปลีกซึ่งมีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้) โดยใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

1. มีคำว่า “ใบกำกับภาษี” ระบุไว้ในที่ที่เห็นชัดเจน
2. แสดงจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มแยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการอย่างชัดเจน
3. ต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่ ระบุสำนักงานใหญ่ หรือ สาขา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ
4. ต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่ ระบุสำนักงานใหญ่ หรือ สาขา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย
5. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับเล่ม ถ้ามี
6. แสดงจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มแยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการอย่างชัดเจน
7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

**  ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป  สามารถนำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อนำส่ง ภพ.30 ได้ **

ใบกำกับภาษีเต็มรูป

ตัวอย่างใบกำกับภาษีเต็มรูป

ใบกำกับภาษีเต็มรูป

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

 ผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้าในลักษณะขายปลีกหรือให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก รายการของใบกำกับภาษีอย่างย่อร้องมีรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้

1. มีคำว่า “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ” ระบุไว้ในที่ที่เห็นชัดเจน
2. ต้องระบุให้เห็นชัดเจนว่าราคาสินค้าหรือบริการนั้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
3. ไม่จำเป็นต้องระบุชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อ
4. ต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่ ระบุสำนักงานใหญ่ หรือ สาขา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย
5. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับเล่ม ถ้ามี
6. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
7. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

** ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ไม่สามารถนำไปหักออกจากภาษีขายในการ คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อนำส่ง ภพ.30 ได้ **

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ตัวอย่างใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

 

 อย่างไรก็ตาม  ใบกำกับภาษียังหมายความรวมถึง ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ใบเพิ่มหนี้  ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาด และใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร ของกรมศุลกากรหรือ ของกรมสรรพสามิต ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม (มาตรา77/1(22) )

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *