ขอบเขตบริการงานรับทำบัญชี

สำนักงานบัญชีนครปฐม

ขอบเขตการให้บริการครอบคลุมงานด้านรับทำบัญชี และยื่นภาษี รายเดือน รายปี  จัดทำงบรายเดือน บันทึกบัญชี ยื่นประกันสังคม  ปิดงบ จัดทำรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีดังต่อไปนี้


 1. ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง
   ตัวอย่างเช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ รวมถึงเอกสารด้านบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 2. ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาในด้านบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการ
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า ก่อนการ
 4. จัดทำภาษี และบันทึกบัญชี
 5. จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด. 54
 6. จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
 7. จัดทำรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขาย ประจำเดือน
 8. จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 (VAT)
 9. จัดทำและยื่น ภ.พ.36
 10. จำทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
 11. บันทึกบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 12. ปิดบัญชี ส่งงบการเงินรายเดือน
  ทำการปิดบัญชี ส่งงบการเงินประจำเดือน เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า
 13. ตรวจสอบความถูกต้องของงานบัญชีและภาษี
  ทุกกระบวนการของงานด้านบัญชีมีการตรวจสอบความถูกต้องโดยนักบัญชีที่มีประสบการณ์
 14. ปิดบัญชีสิ้นปี(ปิดงบการเงิน) จัดทำรายงานทางการเงิน
  ปิดบัญชีสิ้นปี จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ, หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 15. ยื่นงบการเงิน, สบช.3 (แบบนำส่งงบการเงิน), บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
 16. จัดทำประมาณการและยื่น ภ.ง.ด.51 (แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กลางปี)
 17. จัดทำและยื่น ภ.ง.ด.50 (แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)

ข้อมูลรายการข้างต้นเป็นข้อมูลรายละเอียดงานรับทำบัญชี การทำบัญชีและภาษียังมีรายการแยกย่อยอื่นๆ อีกมากมาย เราให้บริการตั้งแต่ต้นกระบวนการของงานด้านบัญชีและภาษีจนถึงสิ้นสุดกระบวนการด้านบัญชีและภาษี

สนใจบริการ ติดต่อได้ที่

โทร : 065-398-9149 , 065-394-2669
รับทำบัญชีสุพรรณบุรี
 sutiranan.add@gmail.com , nus.eang@gmail.com

          รับทำบัญชีกำแพงแสน         รับทำบัญชี

มีปัญหา..โทรหาเราสิคะ  ปรึกษาฟรีทุกกรณี

เหตุผลที่ควรจ้างสำนักงานบัญชีทำบัญชีให้

มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีเป็นอย่างดี

สำนักงานบัญชี มีการอัพเดทข้อมูลด้านบัญชีและภาษีอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกบลักษณะธุรกิจของท่าน

มีการวางระบบการทำงานภายในองค์กร

สำนักงานบัญชี สามารถวางรูปแบบทางเดินเอกสารภายในองค์กรให้ครบถ้วน และเข้าใจง่าย เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของท่าน

เป็นที่ปรึกษา

สำนักงานบัญชี มีหน้าที่ให้คำปรึกษาทั้งด้านบัญชี และภาษี ที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการ

มีความถูกต้องและครบถ้วน

สำนักงานบัญชี สามารถแนะนำการจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับประเภทกิจการได้
ให้มีความถูกต้อง และสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้