จดบริษัท
ที่ปรึกษาด้านบัญชี
รับทำบัญชีนครปฐม

บริการวางระบบบัญชี คือ การวางรากฐานการเริ่มต้นที่ดีของการดำเนินกิจการ เพราะจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนสำหรับนำมาใช้ในการบริหารกิจการ ทุกประเภทกิจการควรมีการวางระบบบัญชีที่ดีแม้ในกิจการขนาดเล็กก็มีความจำเป็นที่จะต้องวางระบบบัญชี เพื่อให้การจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำหรับการบันทึกบัญชีในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานทางบัญชี

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


1. เข้าดูงาน ณ สถานประกอบการของลูกค้า
2. เก็บรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดการทำงานของระบบภายในกิจการ
3. เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเดินเอกสาร  ระบบ รับเข้า – จ่ายออก
4. เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเดินเอกสาร ระบบ ใบสำคัญรับ-จ่าย
5. เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุม ต้นทุน
6. ขอดูเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย
7. สำรวจ วางแผนและวิเคราะห์งาน โครงสร้างเดิมทั้งหมด, เสนอความเห็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิม และออกแบบกำหนดระบบบัญชี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเพื่อความสอดคล้องกับกิจการ
8. การวางระบบงานเบื้องต้นให้เหมาะสมกับกิจการ
9. จัดเตรียมความพร้อมแนะนำให้ความรู้พนักงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ
10. การตรวจสอบและติดตามผลการวางระบบ

หลังจากเริ่มใช้งานได้ระยะหนึ่ง จะต้องมีการติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติว่าได้เป็นไปตามระบบงานที่วางไว้หรือไม่ และผลที่ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
11.ให้คำปรึกษาและแนะนำในระบบงานที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่ควรรู้ในการวางระบบบัญชี

การวางระบบบัญชีที่ดี คือ ให้ข้อมูลที่แท้จริง และเที่ยงตรงในการดำเนินงาน ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบซึ่งกันและกัน และสามารถนำข้อมูลมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้ทันเวลา และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หากว่ากิจการของท่านมีสิ่งเหล่านี้ครบถ้วนแล้วก็สามารถมั่นใจได้ว่า จะสามารถดำรงธุรกิจอยู่ได้อย่างยั่งยืนมั่นคง  

  •  การวางระบบบัญชี จะช่วยให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนได้อย่างถูกต้อง
  • การวางระบบบัญชีจะช่วยให้การบันทึกบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
  • ข้อมูลจากการวางระบบบัญชี นำมาใช้ควบคุมและตรวจสอบให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้
  • ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางด้านการบริหาร และทางด้านการเงินได้
  • การวางระบบบัญชี ทำให้การปฏิบัติงานมีระบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทำให้พนักงานสามารถทำงานทดแทนกันได้ตามระบบงานที่วางไว้ และทำให้พนักงานที่เริ่มงานใหม่ เข้าใจหน้าที่การปฏิบัติงานของตนและส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

การวางระบบบัญชี มีองค์ประกอบคราวๆ ดังนี้

เอกสารและบันทึกทางการบัญชี ประกอบด้วย
  1. แบบฟอร์มต่างๆ ตัวอย่างเช่น ใบกำกับภาษี ,ใบแจ้งหนี้ ,ใบสำคัญจ่าย, ใบเสร็จรับเงิน,ใบลดหนี้  ฯลฯ 
  2. สมุดลงรายการเบื้องต้นหรือสิ่งอื่นที่ใช้ทดแทน ได้แก่ สมุดบัญชีรายวันซื้อ, สมุดบัญชีรายวันขาย, สมุดบัญชีรายวันรับเงิน, สมุดบัญชีรายวันจ่ายเงิน, และสมุดบัญชีรายวันทั่วไป
  3.  บัญชีแยกประเภท ซึ่งใช้ลงรายการจากสมุดลงรายการเบื้องต้น
  4. รายงานหรืองบต่างๆซึ่งจะต้องเสนอต่อฝ่ายจัดการ

สนใจบริการ ติดต่อได้ที่

065-398-9149 , 065-394-2669
รับทำบัญชีสุพรรณบุรี
sutiranan.add@gmail.com , nus.eang@gmail.com

          รับทำบัญชีกำแพงแสน           รับทำบัญชีนครปฐม

มีปัญหา..โทรหาเราสิคะ  ปรึกษาฟรีทุกกรณี

วัตถุประสงค์ในการวางระบบบัญชี

การวางระบบบัญชี นั้น เป็นระบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลทางบัญชีและการเงิน อันประกอบด้วยเอกสารต่างๆ บันทึกทางการบัญชี รายงาน เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถปฏิบัติหน้าที่อันอยู่ในความรับผิดชอบของตนให้ลุล่วงไปด้วยดีสำหรับใช้เป็นเครื่องวัดผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา  ธุรกิจจำเป็นต้องมีระบบบัญชีที่ดี เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในด้านการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

การวางระบบที่ดีได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและ ผู้วางระบบ เพื่อจะได้รายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจนในการวางระบบ และสามารถปฏิบัติตามระบบงานที่วางไว้ได้