จดทะเบียนบริษัท-ห้างฯ

  เราให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท ไม่ว่าจะเป็นงาน จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท-ห้างฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล เลิกกิจการรวมถึงงานบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในราคาที่เหมาะสม 

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท-ห้างฯ

โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการให้บริการดังต่อไปนี้

 • ให้คำแนะนำรูปแบบการจดทะเบียนที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ทางด้านภาษีอากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แจ้งขอข้อมูล และเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจากลูกค้า
 • จัดทำแบบฟอร์มจดทะเบียน และส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของกิจการลงนาม
 • จัดส่งเอกสารที่นำไปยื่นจดทะเบียนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วให้ท่าน

หลักฐานและรายละเอียดประกอบการจัดตั้งบริษัทจำกัด

 • ชื่อบริษัท
 • เงินทุนจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นจะถือหุ้นคนละเท่าไรของเงินทุน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงานบริษัท 3 ฉบับ
 • วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ
 • กรรมการบริษัทจะมีกี่คน ใครบ้าง และมีอำนาจลงนามร่วมกันอย่างไร
 • ตราสำคัญของบริษัท
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน(หน้า-หลัง) ของผู้ก่อตั้งทั้ง 3 คนคนละ 1 ชุด และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แต่ถ้าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจจะต้องใช้ 4 ชุด

หลักฐานและรายละเอียดประกอบการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

 • ชื่อห้างหุ้นส่วนฯ
 • เงินทุนจดทะเบียนและผู้เป็นหุ้นส่วนถือหุ้นคนละเท่าไรของเงินทุน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงานห้างฯ 3 ฉบับ
 • วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ
 • หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นใคร
 • ตราสำคัญของบริษัท
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน (หน้า – หลัง) ของผู้ก่อตั้ง ทุกคนละ 1 ชุด และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แต่ถ้าเป็นห้นส่วนผู้จัดการจะต้องใช้ 4 ชุด

จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี

การจดทะเบียนเลิกกิจการ (ปิดบริษัท) มีอยู่ 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ขอจดทะเบียนเลิกกิจการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 • ออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • ลงพิมพ์ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่
 • จัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยที่ประชุมให้ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน
 • ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม
 • จัดทำคำขอจดทะเบียน และยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยต้องไปดำเนินการยื่นจดทะเบียนเลิกภายใน 14 วันนับจากวันที่มีมติเลิกบริษัท

ขั้นตอนที่ 2 การชำระบัญชี ชำระเมื่อขอจดทะเบียนเสร็จ การชำระบัญชี ขั้นตอนนี้ จะต้องให้ผู้ตรวจสอบบัญชี เซ็นรับรองงบการเงินด้วย

 • ลงประกาศหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวให้ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ทราบ
 • จัดทำเป็นงบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ หรือวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิก โดยจะต้องให้ผู้สอบบัญชีเซ็นรับรองงบ
 • ออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่ออนุมัติงบเลิกบริษัท และชำระบัญชี
 • ลงพิมพ์ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่
 • ยื่นเอกสารและชำระภาษีกับกรมสรรพากร
 • ยื่นจดทะเบียนการเสร็จชำระบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 14 วันนับจากวันมีมติเสร็จชำระบัญชี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : ขั้นตอนการเลิกกิจการ

สนใจบริการ ติดต่อได้ที่

065-398-9149 , 065-394-2669
รับทำบัญชีสุพรรณบุรี
sutiranan.add@gmail.com , nus.eang@gmail.com

          รับทำบัญชีกำแพงแสน        รับทำบัญชีกำแพงแสน

มีปัญหา..โทรหาเราสิคะ  ปรึกษาฟรีทุกกรณี

บริการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับบริการ

นอกจากงานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้ว เรายังมีบริการ จดทะเบียน ที่เกี่ยวข้องหลากหลายบริการ ครอบคลุมประเภท จดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ห้างฯ โดยมีรายละเอียดราคาที่แตกต่างกันไปตามลักษณะงาน ซึ่งรายละเอียดบริการสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

 • จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
 • แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด
 • จดจัดตั้งบริษัทจำกัด
 • แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการ
 • แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัด (ย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน, ย้ายข้ามจังหวัด)
 • แก้ไขเพิ่มเติมชื่อและดวงตราสำคัญ
 • แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์
 • แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
 • แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ (แปลงมูลค่าหุ้น)
 • แก้ไขเพิ่มเติมมติพิเศษให้เพิ่มทุน, เพิ่มทุนและหนังสือบริคณห์สนธิ
 • แก้ไขเพิ่มเติมลดทุนบริษัท
 • แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
 • จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด
 • จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี/อำนาจของผู้ชำระบัญชี/ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
 • การชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท
 • จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด

ค่าบริการจดบริษัท

จากราคา  18,000.-
ลดเหลือ  15,000.-

ค่าบริการจดห้างฯ

จากราคา  15,000.-
ลดเหลือ  10,000.-

เหตุผลที่ควรใช้บริการรับจดทะเบียนธุรกิจ

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หรือ งานด้านการจดทะเบียน อื่นๆ การจดทะเบียนบริษัท /ห้างหุ้นส่วน มีขั้นตอนที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์เพื่อให้งานจดทะเบียนบริษัทดำเนินการไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

  ดังนั้น การเลือกใช้บริการกับผู้ให้บริการ จดทะเบียนบริษัท ที่มีประสบการณ์รับจดทะเบียนบริษัทโดยตรงจะช่วยให้งานสามารถดำเนินการไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และผู้ให้บริการยังแนะนำ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การจดทะเบียน ให้กับท่านด้วย